Tuesday, September 23, 2014

Mga anak ba ni Propeta Muhammad si Zainab, Umm Kulthum ug Ruqayyah?            Ang tulo ka babaye nga ginganlan ug Zainab, Umm kulthum ug Ruqayyah mga sakop sila sa balay ni Khadijah. Nanagtoo ang kadaghanan sa mga Sunni nga  kini sila ang mga anak sa Propeta Muhammad s.a.w. ug ni Khadijah, ug ang uban usab nagatoo nga mga anak sila sa una niya nga bana. Apan, ang tinuod niini dili ug dili sila mga anak sa Propeta Muhammad s.a.w ug sa kang Khadijah kundili mga anak sila sa nabalo nga igsuon ni khadijah, ug sila iyang gipangsagop ug nagpatubo. Ang katarungan nga dili sila mga anak mao ang serbisyo sa anak sa iyang amahan ug pagtagad sa amahan sa iyang mga anak nga dili takos sa kinaiya sa propeta sa Allah s.w.t. nga mao ang sugo sa Allah s.a.w., ug kini isaysay ang  musunod.


           Ang una, normal sa mga anak ang ilang pagpakita ug dinaliang suporta  sa ilang amahan sa panahon nga ilang makita nga magkalisud ang ilang amahan. Mga tuig sa Makkah human  naproklama ang Islam, ug unang mga tuig sa Madina, mao ang puno sa kakuyaw ug nag-atubang ug mabag-ong hagit sa matag adlaw ngadto kaniya. Apan, wala mahisguti sa bisan asa sa kasaysayan nga si Ruqayyah ug Umm Kulthum  misuporta sa propeta s.a.w., apan gihimo ni Fatimah s.a ang iyang dinalian nga mga suporta sa Makkah ug Madinah. Tungod niini, nga walay makita nga naghisgot ang usa ka hadith sa ilang tabang sa propeta s.a.w. sa Makkah ug Madina, nagpamatuod lamang nga wala nila mahimo ang sama sa gipakita nga suporta sa anak nga si Fatimah s.a. sa iyang amahan, ug busa  mao kana ang usa sa mga  mabug-at nga rason nga dili sila mga anak sa rasulullah s.a.w. ug ni Khadijah r.a.


           Lain nga rason, kinahanglan magpakita ang ginikanan ug patas nga pagtagad sa ilang mga anak, apan ang propeta Muhammad s.a.w. dili lang gikinahanglan kaniya ang patas nga pagtagad sa mga anak, kundili panig-ingnan usab siya sa mga amahan sa maayong pagtagad sa ilang mga anak. Busa, subay sa unsay pagtagad ni propeta Muhammad s.a.w. kang Fatimah s.a., wala gayud niya mahimo sa tulo ka mga babaye e.i, Zainab, Ruqayyah ug Umm Kulthum ang patas nga pagpanga. Tungod niini, kamatuoran lamang nga si Fatimah s.a. ang gipanga sa rasul s.a.w., ug mao kini ang rason ngano nga dili sila mga anak sa rasul s.a.w.,


           Ang ilang pagpakita ug dinaliang suporta sa ilang amahan, ang patas nga pagtagad sa amahan ngadto sa ilang mga anak mao ang dayag nga panag-ingnan sa amahan ug mga anak. Tungod niini, makatarunganon lamang nga si Zainab, Ruqayyah ug Umm Kulthum dili mga anak sa rasul s.a.w.   

Sunday, September 21, 2014

Tribo ba ang Pulong Muslim?


Dili matin-aw ang pagsabot sa kadaghanang tawo mahitungod sa pulong muslim. Tungod niini, ang ubang tawo nagatoo nga ang pulong muslim usa ka tribo, samtang ang uban nagatoo nga ang muslim dili tribo. Pero, ang tinuod niini kun Islam ang iyang religion, muslim ang tawag kaniya ug dili tungod sa tribo.  Dinhi, bisan pa ug bisaya siya o kun unsa pa nga tribo siya nahisakop basta mudawat lang siya sa relihiyong Islam ug pagasundon ang tanang sugo sa relihiyong Islam kutob sa iyang mahimo, siya matawag gayud ug muslim. pero dili lang diha kutob ang iyang pagkamuslim kundili gikinahanglan usab kaniya ang iyang pagmatinud-anon ug kasaligan.

       
         Bisan pa kung unsang triboha siya nahisakop kutob sa Islam pa ang iyang relihiyon pagatawgon gayud siya ug muslim. Sama pananglitan, daghan sa mga nagkalain-laing tribo ilabina sa tribo sa cebuano ang nanagdawat sa Relihiyong Islam ug sila gipangtawag ug muslim bisan pa ug balik-Islam ang imong madungog sa uban mahitungod kanila, pero ang tinuod muslim sila. Dugang pa niini, sumala sa sulti sa Qur'an:

Oh kamo nga mga magtotoo! Kahadloki ang Allah ingon nga tinud-anay ang pagkahadlok Kaniya, ug ayaw himua nga mamatay mo gawas sa kahimtang sa muslim"

 Sa ingon niini, ang pagka-Muslim sa usa ka tawo wala magbasi sa lumad ka,  Moro ka o kun sa tribo diin ikaw diha ka nahisakop. Busa, ang tinuod aron masabtan sa tanan, muslim siya kun Islam ang iyang relihiyon. 


          Ang iyang pagka-Muslim dili lang nag-agad sa  relihiyong Islam kundili gikinahanglan gayud nga iyang masunod ang tinuod nga pagtulun-an ug tulumanon sa Islam aron iyang masunod ang mga sugo sa Islam.  Sama pananglitan sa pagtoo sa lima ka punuan sa relihiyong  Islam nga mao ang:

1.Tawhid (pagsimba sa usa lamang ka Dios)
2. Adl ( pagtoo sa pagkamatarong sa Allah s.a.w.)
3. Nubuwwa ( pagtoo sa tanang propeta a.s. nga sila pinadala sa Allah sw.t. aron giyahan ang katawhan)
4. Imamah ( pagkapangulo human sa pagbiya sa Rasul s.a.w.) ug
5. Akhirah ( pagtoo nga adunay ulahing adlaw).

Ug pagsunod usab sa pulo ka mga sanga sa relihiyon ug mao ni:

1. Pagsimba kalima sa usa ka adlaw
2.  Sawm (pagpuasa sa bulan sa ramadhan)
3. paghajj (kun aduna kay kaya, pero dili na gikinahanglan sa walay kaya)
4. ang paghatag ug zakat nga 2.5% sa iyang bahandi
5. Khums 1/5 sa iyang tinigum
6. Pakigbisog diha sa ikahimuot sa Allah s.w.t.
7. Amron bil ma'rof ( isugo ang maayo)
8. Nahiya anil munkar (Ibadlung ang dautan)
9. Tawalla (paghigugma sa ahlulbayth a.s. ug niadtong nagsunod sa tamang dalan sa Allah s.w.t)
10. Tabarra ( dili makigsama sa mga kaaway sa Allah s.w.t. ug nagdaugdaug sa ahlulbayth a.s.

Busa, gikinahanglan gayud nga musonod siya sa tanang sugo sa Islam aron matawag siya nga sumusunod sa pagtulon-an sa Islam ug busa mao ni ang hinungdan nga siya usa ka muslim ug dili basihanan ang tribo nga diin diha siya  nahisakop.


        Apan, ang kamatuoran gayud sa usa ka muslim mao ang pagkamatinud-anon niya ug kasaligan. Sama sa giingon sa Rasul s.a.w:

  "لاَ تَنْظُرُوا إلى كَثْرةِ صَلاتِهِمْ و صَوْمِهِمْ وَ كَثْرَةِ الْحَجِّ و الْمَعْرُوفِ و طَنْطَنَتِهمْ بِالليْلِ وَلكِنْ اُنْظُرُوا إلى صِدْق الْحَدِيْثِ وَ أَداءِ الأَمانَةِ

 ayaw ninyo ug lantawa ang kadaghan sa ilang simba, kadaghan sa ilang pagpuasa, kadaghan sa ilang paghaj, kadaghan sa ilang kaayo sa ilang isig katawa ug sa pagbasa ug Qur'an sa gabii diha sa minatay, apan lantawa ang  kamatinud-anon ug kasaligan. Tungod niini, ang muslim dili lang ang pagpadaghan sa iyang buluhaton sa Islam kundili gikinahanglan usab kaniya nga siya matinud-anon ug kasaligan. Busa, mao ni usab ang lain nga rason sa pag-kamuslim sa usa ka tawo nga wala magasumikad sa  tribo"


        Sa katapusan, ang pagka-Muslim sa usa ka tawo dili basihanan ang iyang tribo, ug dili  usab nga muslim na siya tungod sa Islam ang iyang relihiyon, ni dili lang ang iyang pagsunod sa mga buluhaton sa Islam nga siya sumusunod na, kundili gikinahanglan usab nga siya matinud-anon ug kasaligan nga tawo aron iyang makab-ot ang tinuod sa iyang pagka-muslim. Tungod niini, ang pagka-Muslim sa usa ka tawo nagsumikad gayud sa Islam ug dili tungod sa iyang tribo nga siya lumad. Ako nagatoo nga kun sabton ug mamalandong, mabalhin ang iyang hunahuna ug iyang mapamatud-an nga ang Islam nga relihiyon maoy basihanan sa iyang pagka-Muslim dili ang tribo. 

Saturday, September 6, 2014

Nganong balik-Islam man?


Kutob sa mudawat sa relihiyong Islam gikan sa nagkalainlaing religion pagatawgon ug balik-Islam. Apan, subo lang pamalandungo kay imbis ipaila unta sa katilingban nga ang mudawat sa relihiyong Islam angayan unta pagatawgon ug Muslim, pero gituohan hinuon sa kadaghanan nga dili sila muslim. Sama sa nasabtan karon sa nagkalainlaing pundok sa relihiyon nga ang balik Islam dili Muslim. Ang mga mituo nga dili muslim ang Balik-Islam, ug naghunahuna nga ang muslim usa ka tribo sa tawo, mao ning mga muslim nga lumad,  mga ginganlan ug balik-Islam ug mga Kristianos. Kung gamiton kining pulonga aron pag-ila kaniya nga siya balik-islam, ug  unya nahisaplag sa nagkalainlaing dapit, siya mitinguha  sa pagtabang nga malubog aron dili masabtan ang pulong Muslim sa mga nanagpangita sa tinuod nga pulong muslim.


Ang pagtuo nga dili muslim ang balik-Islam maoy naandan sa lumad nga mga muslim. Ilang nabatasan sa pagbutang og utlanan, ug nakinaiya ang pagbutang og dingding taliwala sa pulong balik-Islam ug Muslim. Ilang gipaila nga sila lang ang muslim, ug gilimitahan ang nahibaw-an sa mga ginganlan og balik-Islam nga mga muslim pinaagi sa pag-ingon nga balik-Islam " lang ".  Ngano man nga naa may " lang " nga Balik-Islam lang? buot ba nilang ipasabot sa mga nanagdawat sa Islam Balik-Islam " lang" aron pabilin nga dili sila pwede tawgon og muslim? "Guniti ninyo ang pisi sa Allah, nga Labing Taas, ug ayaw kamo pagbulag bulag diha sa inyong mga kaugalingon " Qur'an 3:103. Usa sa mga kahulogan sa pulong pisi mao ang pagtawag og muslim sa bisan kinsa nga midawat sa relihiyong Islam. Ngano man? aron dili mabahin sa duha ang hunahuna sa mga tawo, ug aron magkahiusa sa ngalan nga muslim sa mata sa katawhan: " Ayaw ninyo himua nga mamatay kamo gawas sa kahimtang sa muslim", 3:103.  Kini nga bersikulo kung imong basahon ang arabic niini, mabasa nimo ang pulong muslim. Pero, mabasa lang nimo ang pulong Islam kung imong basahon sa English nga hubad. Ang punto dinhi unsa ang original word, ug mao na ang pulong Arabic  nga muslim. sa ato pa, sumala sa gisulti sa Qur'an muslim ra, ug wala nay laing tawag nga itawag kaniya kung Islam ang iyang relihiyon. Kay kung padayun lang gihapon ta, ug dili nato gunitan ang pulong muslim, atong gitabangan ang mga biktima ani nga kultura sa pagpadayon sa ilang hiwi nga pagsabot, mapahitas-on sa ilang mga kaugalingon ug ipaubos ang mga ginganlan og balik Islam.


Dili lang ang mga lumad nga muslim ang nagatuo nga dili muslim ang mga balik Islam kun dili ang kadaghanan sa gipanganlan og balik-Islam usab nagatuo nga sila sa ilang pagtuo dili sila tinuod nga muslim. Usa ka adlaw niini nga dili gayud nako makalimtan didto ko sa merkado publiko kay naay paliton ug gitagad ko sa usa ka babaye nga tendera nga nakahijab ug niana kalit misantop sa akong hunahuna nga mangutana kaniya, ug ingon ani ang akong giingon: " Bisaya ka nga muslim?", Ang iyang gitubag: " Balik-Islam ko, ako lang bana ang muslim", Tan-awa ragud ug sabta ang tubag sa babaye nga tungod sa resulta ining pulonga nga ang iyang nasabtan sa pulong balik-islam dili muslim kay matud pa iyaha lang daw bana ang muslim. Sa ato pa, tungod sa dili maayo ang dagan niining pulonga, ang ubang tawo manag-ingon: "ako ang balik Islam, ug siya ang muslim"


Tungod sa gituohan sa mga lumad ug mga ginganlan og balik-Islam nga dili muslim ang midawat sa relihiyong Islam, gisagop usab kini sa mga Kristiano. Niini wala silay kabangkaagan gawas sa pagsunod lamang sa unsay ilang madungog gikan sa mga lumad ug sa mga ginganlan ug balik-Islam. Ug niini daghang higayon nga ang mga christianos mosulti dayon sa mga kauban o mga kaila nga ang mga nanagdawat sa relihiyong Islam dili muslim. Kini dili lang ang mga kabatan-onan ang ilang mapasunod sa ilang sayop nga pagsabot kun dili ilang mapasunod usab ngadto sa ilang mga anak, relatives ug sa umaabotay nga mga henerasyon.  


Ang balik-Islam maayo sa sinugdanan kay timailhan nga gikan siya sa ubang relihiyon. Pero, nakadaut siya pag-abot sa pipila ka mga higayon. Kay dili lang kini mao ang usa sa mga hinungdan nga mahimong tribo ang pulong muslim sa mata sa katawhan, kun dili gipasabot usab niini nga kini ang balik-Islam, ug kana ang muslim. Pero, ang gustong ipadungog ug ipasaplag sa Qur'an kaniya ngadto sa katawhan mao ang word muslim, Dili ang balik-Islam. Dili ang pulong balik-Islam ang gusto sa Qur'an nga iyang pagadad-on kun dili ang muslim. Gusto sa Qur'an nga madungog nila nga siya muslim. Dili lang kay sa muslim sa baba kundili muslim usab sa buhat. Iyang ipaila nga ingon ani ang muslim, ingon ani ang tinuod nga muslim. Dili niya ipasabot nga ingon ani ang tinuod nga balik-Islam. Kay Kun dili niya ipadungog ug ipasabot sa uban nga siya muslim tungod kay balik islam ang iyang gidala, ug pabilin nga maut ang ilang paglantaw mahitungod sa muslim,  ang hulagway sa balik-Islam mao ang iyang gipaila, ug dili ang tinuod nga hulagway sa muslim ang iyang gipaila nga gipasabot sa Qur'an nga naa sa Chapt 3:103 nga naghisgot sa pulong muslim.